Proveniensforskningen vid finska museer

Amedeo Modigliani: Porträtt av målaren Leopold Survage, 1918. Konstmuseet Ateneum. Bild: CAB / Hannu Aaltonen.
Proveniens: Léopold Survage; konsthandlaren Léopold Zborowski, Paris; fru Eyraud, Paris; Roger Dutilleuls samling; inköp 1955, Galerie Beyeler, Basel, genom Salme Sarajas-Korte, med statens specialanslag.

Tillgången till uppgifter om ägandeförhållanden och den tidigare användningen av ett föremål ökar det museala värdet av konstverket eller föremålet i fråga ansenligt. Ju bättre kännedomen om dessa fakta är, desto mer belyser föremålet sig självt och sin tid. Desto mångsidigare blir också möjligheterna att utnyttja föremålet på utställningar, i publikationer och i forskningen. Proveniensforskningen är en central del av det samlingsarbete och den forskning som bedrivs vid museerna. Det är i synnerhet en kritisk granskning av proveniensuppgifterna för våra äldsta föremål som ställer sig problematisk eftersom uppgifterna i flera fall är av bristfällig karaktär.

Särskilt mellankrigstidens ägarbyten är för närvarande föremål för vårt intresse. Även många museisamlingar i Finland innehåller föremål som importerats från Mellaneuropa och vars proveniens är komplicerad och fordrar mycket forskning. Utforskningen av deras proveniens är ofta svår eftersom arkivmaterialet finns utomlands. En offentlig presentation av verk med bristfälliga uppgifter om proveniens gagnar forskningen på museerna genom att eventuellt fånga upp ny information från omvärlden.I följande museers samlingar ingår utländska verk vars proveniens är bristfällig för åren 1933-45. Detta innebär naturligtvis inte att de behöver vara stulna. Länkar till museernas samlingsuppgifter finns i marginalen till höger.

Ateneums konstmuseum

Ateneums konstmuseum har huvudsakligen samlat på finsk konst. Satsningen på museets internationella samling har varit mindre målmedveten och den har kompletterats med beaktande av de resurser som stått till buds. Av den anledningen finns det relativt få verk i Ateneums samlingar vars proveniens är ofullständig.

Sinebrychoffs konstmuseum

Sinebrychoffs konstmuseum med sin omfattande samling av äldre utländsk konst ställs inför den forskningsmässigt största utmaningen. På den bifogade listan saknas i detta skede de utländska verk som köpts in på utländska auktioner under senare årtionden eftersom dessa visats offentligt i samband med auktionerna.

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum samlar på kulturhistoriska föremål och dess konstsamling består i huvudsak av verk av gamla mästare som tre olika samlare donerat till museet via testamente. Till en del av verken hör dokumentation som mera osystematiskt samlats och bevarats av donatorerna.

VINKKAA KAVERILLE